ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย. 63 ประชุมบุคลากรก่อน เปิดภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประชุมบุคลากรก่อน เปิดภาคเรียน ที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ผู้บริหารทุกกลุ่มงาน
19 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง บริหารวิชาการ
18 พ.ย. 63 • ช่วงเช้า ตรวจทาน SGS ทุกระดับชั้น ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระดับสถานศึกษา และ ประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียน • ช่วงบ่าย ประชุมบุคลากรก่อนปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๓
• ช่วงเช้า ตรวจทาน SGS ทุกระดับชั้น ของภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๓ ระดับส ถานศึกษา และ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการเพื่อพ ิจารณาอนุมัติผลการเรียน
• ช่วงบ่าย ประชุมบุคลากรก่อนปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๓
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ตามคาสั่ง/ผู้บริหารทุกกลุ่มงาน
09 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กลุ่มบริหารวิชาการ /งานวัดผล
06 พ.ย. 63 - ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนซ้าของนักเรียน ม.๒,ม.๓, ม.๕ และ ม.๖ /ครูประจำวิชาส่งวิจัยในชั้นเรียน
- ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนซ้าของนักเรียน ม.๒,ม.๓,
ม.๕ และ ม.๖
- ครูประจำวิชาส่งวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ลุ่มบริหารวิชาการ ครูผู้สอน /งานวิจัย ฯ
04 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 ครูประจาวิชาส่งข้อสอบบรรจุซองเรียบร้อยแล้ว ครูประจาวิชาส่งผลกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารี,ผู้บ าเพ็ญประโยชน์,นักศึกษาวิชาทหารและ กิจกรรมชุมนุม),ผลกิจกรรมแนะแนว (ทุกระดับชั้น) ครูที่ปรึกษาส
ครูประจาวิชาส่งข้อสอบบรรจุซองเรียบร้อยแล้ว
ครูประจาวิชาส่งผลกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารี,ผู้บ าเพ็ญประโยชน์,นักศึกษาวิชาทหารและ
กิจกรรมชุมนุม),ผลกิจกรรมแนะแนว (ทุกระดับชั้น)
ครูที่ปรึกษาส่งผลการประเมินกิจกรรมจริยธรรม,
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/กิจก รรม
สร้างสรรค์ประโยชน์ ( CAS)
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ครูประจาวิชา / งานวัดผล/ กลุ่มบริหารวิชาการ
04 พ.ย. 63 กลุ่มบริหารวิชาการเสนอรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ เสนอถึงผู้อานวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน “มส”และ ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
กลุ่มบริหารวิชาการเสนอรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
เสนอถึงผู้อานวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน “มส”และ
ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง งานวัดผล
02 พ.ย. 63 ครูประจำวิชาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
ครูประจำวิชาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ครูประจาวิชา / งานวัดผล
22 ต.ค. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 อัดสำเนาข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
อัดสำเนาข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กลุ่มบริหารทั่ว ไป
19 ต.ค. 63 ถึง 21 ต.ค. 63 ตรวจสอบและเสนออนุมัติข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563
ตรวจสอบและเสนออนุมัติข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่
1/2563
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง งานวัดและประเมินผล
12 ต.ค. 63 ถึง 16 ต.ค. 63 ครูประจำวิชาส่งข้อสอบต้นฉบับเพื่ออัดสาเนาโดย ปฏิบัติตามขั้นตอน
ครูประจำวิชาส่งข้อสอบต้นฉบับเพื่ออัดสาเนาโดย
ปฏิบัติตามขั้นตอน
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ครูประจำวิชา/กลุ่มบริหาร วิชาการ/กลุ่มบริหารงานทั่วไป
08 ต.ค. 63 ถึง 22 ต.ค. 63 นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ ๘๐% เรียนซ่อมเสริมกับ ครูประจำวิชา
นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ ๘๐% เรียนซ่อมเสริมกับ
ครูประจาวิชา
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ครูประจาวิชา
07 ต.ค. 63 ถึง 09 ต.ค. 63 สำรวจรายวิชา ที่จะ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓
สำรวจรายวิชา ที่จะ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง วัดผล /กลุ่มบริหารวิช าการ
06 ต.ค. 63 ถึง 07 ต.ค. 63 นักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียน ไม่ครบร้อยละ ๘๐ ติดต่อครู ประจาวิชา เพื่อด าเนินการนัดห มายและเรียนซ่อมเสริม
นักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียน ไม่ครบร้อยละ ๘๐ ติดต่อครู
ประจาวิชา เพื่อด าเนินการนัดห มายและเรียนซ่อมเสริม
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ครูประจาวิชา
05 ต.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเ วลาเรียน ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
- ประกาศรายชื่อน ักเรียนที่มีแนวโน้มเ วลาเรียน ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง วัดผล / กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ต.ค. 63 ถึง 02 ต.ค. 63 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียนไม่ ถึงร้อยละ ๘๐ ที่กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียนไม่
ถึงร้อยละ ๘๐ ที่กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง งานวัดผล / กลุ่มบริหาร วิชาการ
30 ก.ย. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเ วลาเรียน ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเ วลาเรียน ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง วัดผล / กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ก.ย. 63 กิจกรรมเกษียณอายุราชการของบุคลากรภายใน
กิจกรรมเกษียณอายุราชการของบุคลากรภายใน
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ทุกกลุ่มงาน
28 ก.ย. 63 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียนไม่ ถึงร้อยละ ๘๐ ที่กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียนไม่
ถึงร้อยละ ๘๐ ที่กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง งานวัดผล / กลุ่มบริหาร วิชาการ
14 ก.ย. 63 ถึง 25 ก.ย. 63 กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาและกิจกรรมการจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียน รู้
- กิจกรรมการนิเท ศภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมการจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียน รู้
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กลุ่มงานนิเทศภายใน
31 ส.ค. 63 ถึง 04 ก.ย. 63 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กลุ่มบริหารวิชาการ /งานวัดผล
27 ส.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63 ครูประจำวิชา ส่งข้อสอบที่บรรจุซองเรียบร้อยแล้ว
ครูประจาวิชา ส่งข้อสอบที่บรรจุซองเรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง งานวัดผล/กลุ่มบริหารวิช าการ
20 ส.ค. 63 ถึง 26 ส.ค. 63 อัดสาเนาข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
อัดสาเนาข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ฝ่ายวิชาการ