คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ นิลทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ทองทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเคล้า โรจนเมธากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพูนพล เกิดสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนุกูลปัญญากิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศ บุญเสริม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิฐ โรจน์ปิติกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายหร้าเหม มามาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ มาศโอสถ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปองพล ซ้ายเส้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ ชุมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกันยากร แก้วศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ บิลสัน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ