กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวาสนา โฆษิตอาภา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ ฉวรรณกุล

นายเริง ชนะสงคราม

นายอภิชาต เชียรวิชัย

นางสาวเนตรนภา หนูเนื้อ

นางพิตะวัน พุฒศิริกุล

นางอรพรรรณ ชูสวน

นางสาวธรวิรินทร์ จิตรสิงห์

นายเดชณรงค์ ประชานนท์

นางพัชรี เอ่งฉ้วน

นางสาวกนกวรรณ มณีฉาย

นางสาวศศิรินทร์ ยนประสิทธิ์

นางสาวจุไลลักษณ์ สมันกิจ

นางสาวซาฟีย๊า กูลจิ