กลุ่มบริหารวิชาการ

นายเทวัน เงาะเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอภิชาต เชียรวิชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ/งานรับนักเรียน/งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ/งานพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน

นางอรพรรณ ชูสวน
หัวหน้างานเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ/งานทะเบียนและระบบโปรแกรมฐานข้อมูลนักเรียน

นางพัชรี เอ่งฉ้วน
หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

นางวิไลวรรณ คุ้มครอง
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

นางกาญจนา อินทร์แก้ว
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน/งานส่งเสริมความเป็นเลิศ

นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุพรรณี บุญทอง
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

นางเพ็ญศรี ตุ้งแก้ว
งานนิเทศการศึกษา

นางสาวพัชรินทร์ พุตดำ
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสาวอัจฉรา เป็ดทอง
หัวหน้างานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นายกฤตวิทย์ ทองขาว
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวขนิษฐา กรกำแหง
หัวหน้างานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

นางกฤษณา สุวรรณโชติ
หัวหน้างานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/กิจกรรมชุมนุม

นายจักรี มูลกุล
หัวหน้างานพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านระบบ DLIT

นางการิกานต์ ลิ่มบุตร
หัวหน้างานโครงการห้องเรียน EIS

นายณปวัฒน์ ธาราวรรษ
หัวหน้างานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล/งานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นางสาวกัญญารัตน์ เลียงผา
หัวหน้างานวัดและประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

นางสาวเพ็ญลักษณ์ ทิมโม
หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-NET)

นายสุวโรจน์ สุดจิตร
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวเนตรนภา หนูเนื้อ
หัวหน้างานแบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

นางสาวปัญญาพร เอ่งฉ้วน
งานเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ