กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวพัชรินทร์ พุตดำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวเบญจรัตน์ เขตตะเคียน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ พงค์ทองเมือง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวสุนารี บุญเดช
ครู