กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายธีระยุทธ ทองใบใหญ่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธัญวรัตม์ บัวทอง
หัวหน้างบประมาณ/งานแผนงาน

นางสาวนุสรา อยู่เมือง
งานบริหารการเงิน/บัญชี

นางพัชรี เอ่งฉ้วน
งานด้านพัสดุและสินทรัพย์

นางศิริพร สุขพัฒนศรีกุล
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวบุญช่วย บัวแก้ว
งานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

นางสาวชนัญดา เห็มมัน
งานพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

นางสาววันดี เปลี่ยวปลอด
งานธุรการโรงเรียน

นางสาวจันทร์ทิพย์ สุทิน
ผู้ช่วยงานแผนงาน

นางสาวสุชาดา มาพูล
ผู้ช่วยงานบริหารการเงิน/บัญชี

นางสาวโชติมา ผกามาศ
ผู้ช่วยงานด้านพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวเจตินาร์ สายนุ้ย
ผู้ช่วยงานพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวนรีพร สังข์ทอง
ผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน

นางสาวเกณิกา โป้ซิ้ว
เลขานุการงานธุรการโรงเรียน