กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณภาภัช ศิริพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสิริวรรณ แช้มช้อย

นางณิฏาญา สังขสัญญา

นายพูลศักดิ์ เดชเจริญ

นางวนิดา เอ่งฉ้วน

นางสาวสุพรรณี บุญทอง

นางสาวทิพวรรณ ย่องดำ

นางสาวรุจิรา สามเมือง

นางสาวกัญญารัตน์ เลียงผา

นางสาวอาริยา ทองขยัน

นางสาวจิรพร ชลธี

นางสาววันดี เปลี่ยวปลอด

นางสุฐินี ยอดแก้ว

นางสาวคำใส คงทิพย์