กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกัญญารัตน์ เลียงผา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสิริวรรณ แช้มช้อย

นางณิฏาญา สังขสัญญา

นายพูลศักดิ์ เดชเจริญ

นางวนิดา เอ่งฉ้วน

นางสาวสุพรรณี บุญทอง

นางสาวทิพวรรณ ย่องดำ

นางสาวรุจิรา สามเมือง

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์

นางสาวอารินา ทองขยัน

นางสาวจิรพร ชลธี

นางสาววันดี เปลี่ยวปลอด

นางสุฐินี ยอดแก้ว

นางสาวคำใส คงทิพย์