สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สัญลักษณ์ลูกศรแปดทิศพุ่งสู่จุดศูนย์กลางหมายถึงแปดตำบลของอำเภอเหนือคลองร่วมแรงร่วมใจกัน
เสริมสร้างการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม