กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชนัญดา เห็มมัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวรรณา สุวรรณโณ

นางธัญวรัตน์ บัวทอง

นางขวัญนภา ตรีกุล

นางจันทนา หยังหลัง

นางสาวโสรรัศมิ์ สำราญ

นางพวงเพ็ญ ไสรัตน์

นายสุวโรจน์ สุดจิตร

นางสาวสุทธิดา วตะภรณ์

นายภูวาริช จันทคาม

นางสาวปวริศา พรหมทอง

นางสาวร้อปี้อ้า ไร่ใหญ่