กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพวงเพ็ญ ไสรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวรรณา สุวรรณโณ

นางธัญวรัตน์ บัวทอง

นางขวัญนภา ตรีกุล

นางจันทนา หยังหลัง

นางสาวโสรรัศมิ์ สำราญ

นางสาวชนัญดา เห็มมัน

นางสาวศุภรดา เพ็งรัตน์

นายสุวโรจน์ สุดจิตร

นางสาวร้อปี้อ้า ไร่ใหญ่

นางสาวจินตนา พรหมทอง

นายร้อโสน ลูกเหล็ม