กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนูรานี ยาซิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมนึก ผอมเซ่ง

นายกฤตวิทย์ ทองขาว

นางสาวณปภา เลียงสา