กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมชิต บรรทิต

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมนึก ผอมเซ่ง

นายกฤตวิทย์ ทองขาว

นางสาวนูรานี ยาซิ

นางสาวณปภา เลียงสา