กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนูรานี ยาซิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤตวิทย์ ทองขาว

นายสมนึก ผอมเซ่ง

นางสาวณปภา เลียงสา