กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทิพย์ภาวรินทร์ มากผล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางโชตินา พฤกษสุวรรณ

นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์รักธรรม

นางสาวบุญช่วย บัวแก้ว

นายพิพัฒน์ เจริญสุข

นางศิริพร สุขพัฒนศรีกุล

นางวาสนา เลาะยี

นางสาวเจตินาร์ สายนุ้ย

นายณปวัฒน์ ธาราวรรษ

นางสาวนงเยาว์ รัตนบุรี

นางสาวขนิษฐา กรกำแหง

นางสาวประไพภรณ์ สรวงชัยภูมิ

นายศุภชัย ทองนอก

ว่าที่ร้อยตรี ตรีเลิศ ผอมเซ่ง