กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิไลวรรณ คุ้มครอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสวัสดิ์ อาษา

นายณัฐฐ์ สนั่นธีระสวัสดิ์

นายประยุทธ ทักษิณ

นางสาวรัชพร เสวกทรัพย์

นางสาวนุสรา อยู่เมือง

นางพวงรัตน์ ซื่อตรง

นางสาวอนงค์นาฏ คงนิล

นางสาวสุชาดา มาพูล

นายกิตติพงษ์ โป้ซิ้ว