กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจรูญ รักบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพูลศักดิ์ เดชเจริญ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวปารวิตา ฟุ้งเฟื่อง
หัวหน้างานบุคคล

นายสวัสดิ์ อาษา
งานวินัยจราจร และความปลอดภัย

นางพิตะวัน พุฒศิริกุล
งานระบบดูช่วยเหลือนักเรียน

นายเดชณรงค์ ประชานนท์
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์
งานโรงเรียนสุจริต

นายสุวโรจน์ สุดจิตร
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม

นางสาวรุจิรา สามเมือง
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์
งานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาววาสิกาญจน์ เหมทานนท์
งาน To be Number One

นางขวัญนภา ตรีกุล
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นายกฤตวิทย์ ทองขาว
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวโสรรัศม์ สำราญ
งานโรงเรียนคุณธรรม

นางสาวสุทธิดา วตะภรณ์
งานโรงเรียนวิธีพุทธ

นางสาววิภาวรรณ แดงขาว
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาวมุกรวี สุวรรณชาตรี
ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวอาริยา ทองขยัน
ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวนาตยา ศรีอ่อนนวล
ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางพวงรัตน์ ซื่อตรง
ผู้ช่วยงานบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรี ตรีเลิศ ผอมเซ่ง
เลขานุการงานวินัยจราจรและความปลอดภัย

นางสาวอนงค์นาฏ คงนิล
เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล