กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา

นางสาววาสิกาญจน์ เหมทานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี สมยศ เกกินะ

นายภิญญา บุญฤทธิ์

นายอรุณ ทันยุภัก

นางสาวนาตยา ศรีอ่อนนวล

นายพิริยะ บุญฤทธิ์