กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา

นายอรุณ ทันยุภัก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี สมยศ เกกินะ

นายภิญญา บุญฤทธิ์

นางสาววาสิกาญจน์ เหมทานนท์

นางสาวนาตยา ศรีอ่อนนวล

นายพิริยะ บุญฤทธิ์

นางสาวชินภัค ณ ระนอง