กลุ่มบริหารทั่วไป

นายพัชรพงศ์ สังข์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิริยะ บุญฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป/งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม/งานแม่บ้าน นักการ ภารโรง/งานยานพาหนะ

นางสาวนูรานี ยาซิ
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

นางพชรมน เวชกุล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

นายภิญญา บุญฤทธิ์
งานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวณปภา เลียงสา
งานโภชนาการและโรงอาหาร

นางสาวรัชพร เสวกทรัพย์
เลขานุการบริหารทั่วไป/งานบริการสาธารณะและสัมพันธ์ชุมชน/งานธนาคารโรงเรียน

นางสาวชนัญดา เห็มมัน
งานกองทุนเงินสวัสดิการครู บุคลากรและนักเรียน

นางสาวชินภัค ณ ระนอง
งานสำนักงานบริหารทั่วไป/งานเวรรักษาความปลอดภัย

นางจันทนา หยังหลัง
งานประกันภัย

นางทิพย์ภวารินทร์ มากผล
งานสวนพฤกษศาสตร์

นายอรุณ ทันยุภัก
ผู้ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

นายกิตติพงษ์ โป้ซิ้ว
ผู้ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวร้อปี้อ้า ไร่ใหญ่
ผู้ช่วยงานประกันภัย

นางวนิดา เอ่งฉ้วน
เลขานุการงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน

นางสาวจินตนา พรหมทอง
เลขานุการงานธนาคารโรงเรียน

นางสุฐินี ยอดแก้ว
ผู้ช่วยงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวาสนา โต๊ะเด็ม
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวเจตินาร์ สายนุ้ย
เลขานุการงานสวนพฤกษศาสตร์

นางสาวเบญญาทิพย์ รักขคีรีรัตน์
เลขานุการงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

นางสาวปิยาพร โป้ซิ้ว
เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวปาณัฎฐา คงทอง
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

นายสุวโรจน์ สุดจิตร
งานสาธารณูปโภค