กลุ่มบริหารทั่วไป

นายพัชรพงศ์ สังข์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิริยะ บุญฤทธิ์
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

นางสาวนูรานี ยาซิ
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

นางพชรมน เวชกุล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

นายภิญญา บุญฤทธิ์
งานโสตทัศนูปกรณ์


งานโภชนาการและโรงอาหาร

นางสาวรัชพร เสวกทรัพย์
งานบริการสาธารณะและสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวชนัญดา เห็มมัน
งานกองทุนเงินสวัสดิการครู บุคลากรและนักเรียน


งานเวรรักษาความปลอดภัย

นายพิริยะ บุญฤทธิ์
งานยานพาหนะ

นางวาสนา โฆษิตอาภา
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางจันทนา หยังหลัง
งานประกันภัย

นางสาวรัชพร เสวกทรัพย์
งานธนาคารโรงเรียน

นางทิพย์ภวารินทร์ มากผล
งานสวนพฤกษศาสตร์

นายอรุณ ทันยุภัก
ผู้ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

นายกิตติพงษ์ โป้ซิ้ว
ผู้ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

นายพิริยะ บุญฤทธิ์
ผู้ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวร้อปี้อ้า ไร่ใหญ่
ผู้ช่วยงานประกันภัย

นางวนิดา เอ่งฉ้วน
เลขานุการงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน

นางสาวศุภรดา เพ็งรัตน์
ผู้ช่วยงานกองทุนเงินสวัสดิการครู และบุคลากรและนักเรียน

นางสาวจินตนา พรหมทอง
เลขานุการงานธนาคารโรงเรียน

นางสุฐินี ยอดแก้ว
ผู้ช่วยงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวาสนา เลาะยี
ผู้ช่วยงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวเจตินาร์ สายนุ้ย
เลขานุการงานสวนพฤกษศาสตร์

นางสาวเบญญาทิพย์ รักขคีรีรัตน์
เลขานุการงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

นางสาวปิยาพร โป้ซิ้ว
เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวปาณัฎฐา คงทอง
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา