กลุ่มเทคโนโลยี

นางกาญจนา อินทร์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี

นายจักรี มูลกุล
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0872645112
อีเมล์ : juckgree@nkpr.ac.th

นางสาวปารวิตา ฟุ้งเฟื่อง

นางสาวอัจฉรา เป็ดทอง

นางสาวมลวดี บุญรักษ์

นางสาวโชติมา ผกามาศ

นางสาวอรนงค์ ศรีงาม

นางสาวปิยาพร โป้ซิ้ว

นางสาวปัญญาพร เอ่งฉ้วน