ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยท่านผู้อำนวยการวรรณดี เกตแก้ว เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ซึ่งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนดังนี้
- กิจกรรมของนักเรียนชั้นม.1 เดินสำรวจ/บุกเบิก/ผจญภัย/สูทกรรม/กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ(How do you do) และกิจกรรม 5 ส
-กิจกรรมของนักเรียนชั้นม.2 เดินทางไกล/การจัดการค่ายพักแรม/ผจญภัย/ บุกเบิก/กิจกรรมรอบกองไฟ/การอนุรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (How do you do)และพักค้างแรม 3วัน 2คืน
-กิจกรรมของนักเรียนชั้นม.3 เดินทางไกล/ผจญภัย/บุกเบิก/สูทกรรม/ กิจกรรม 5สและกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (How do you do)
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,19:22   อ่าน 85 ครั้ง